Přírodní kosmetika, biopotraviny, bio aromaterapie
Naše nabídka zboží
menu

Informace o zpracování os. údajů

Zásady ochrany osobních údajů na vsebio.cz - Ekokoloniál s.r.o.

Všebio.cz - BIO obchod - Ekokoloniál s.r.o., č.p. 29, 538 21 Lukavice, IČO: 07462093 (dále jen „my“), chráníme všechny osobní údaje poskytnuté zákazníky (jméno, příjmení, adresy, telefony, e-maily, soubory cookie, nastavení domén, přístupové a lokalizační údaje a další podobné údaje) před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuálně platnou legislativou. Bezpečnost osobních údajů a dalších zákaznických dat je pro nás prioritou. Aby naši zákazníci mohli bez omezení využívat všechny výhody našich služeb dovolujeme si vás  seznámi s některými novými pravidly a informacemi, které souvisí s novou evropskou legislativou na ochranu osobních údajů, tedy směrnicí GDPR, účinnou od 25. května 2018 v celé Evropské unii včetně České republiky. Tento dokument zahrnuje všechny podstatné informace o tom, jaké osobní údaje o našich zákaznících shromažďujeme pro potřeby poskytování našich služeb jako jsou malobchodní prodej, provoz eshopu vsebio.cz a dalších souvisejících služeb. Informujeme komu osobní údaje můžeme předávat a jaká má zákazník nebo uživatel v souvislosti s naším zpracováním vašich osobních údajů práva. Podrobné informace o našich službách naleznete na www.vsebio.cz.

Osobní údaje údaje zpracovávané u nás.

Zpracováváme následující osobní údaje:

 1. identifikační údaje zákazníka, tj. zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo v šifrované podobě;
 2. kontaktní údaje zákazníka, tj. osobní údaje umožňující kontakt, jako e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, profil na sociálních sítích, datum narození, číslo op nebo pasu;
 3. nastavení zákazníka, tj. údaje uložené v zákaznickém účtu eshopu nebo individuálních softwarových řešení, především adresy, profily a nastavení služeb včetně nastavení doménových jmen a hodnocení produktů a služeb;
 4. údaje o objednávkách a smlouvách, zahrnují údaje o zboží a službách, které si zákazník objednal, způsobu jejich doručení a platby včetně údajů o reklamacích,
 5. údaje o zákazníkově chování na webu, tj. zboží a služby, které si zobrazuje, odkazy, na které kliká, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky, a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlíží, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a podobných technologií pro identifikaci zařízení včetně lokalizačních a přístupových údajů;
 6. údaje o zákazníkově chování při čtení zpráv, které mu zasíláme. To znamená, že ukládáme časy otevření zpráv a také údaje o zařízení, na kterém tyto zprávy čte, mezi které patří IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze, a také údaje získané ze souborů cookie a podobných technologií;
 7. provozní a lokalizační údaje související s telekomunikačním provozem, tzv. log přístupy. Tento log představuje jasný a nezvratný důkaz o faktech a úkonech vůči nám a/nebo třetím osobám; má naprosto důvěrný charakter a může být předložen a/nebo poskytnut pouze na žádost subjektů, které jsou k tomu výslovně oprávněny zákonem. Přijali jsme veškerá technická a organizační opatření pro zajištění důvěrnosti logů připojení, která evidujeme a uchováváme v souladu se zákonem. To, že tyto přístupy uchováváme, bere zákazník výslovně na vědomí.

Oprávněnost zpracování osobních údajů

Zmíněné osobní údaje zpracováváme za účelem plnění objednávky nebo smlouvy smlouvy jako například plnění individuálních smluv a dalších činností k zajištění poskytovaných služeb. Osobní údaje zpracováváme také pro přípravu nabídek a marketingových aktivit na základě našeho oprávněného zájmu. Zákazník se zavazuje během doby užívání našich služeb dodržovat právní předpisy a nařízení, které upravují ochranu osobních údajů, a to včetně získání souhlasu třetích stran, pokud je to nutné. Veškerá odpovědnost za bezpečnost uložených nebo pořízených dat souvisejících s ochranou osobních údajů je na zákazníkovi.

Zpracování a předávání osobních údajů zákazníků

Všechny výše zmíněné osobní údaje zpracováváme dle povahy jako správce nebo případně jako zpracovatel. To znamená, stanovujeme výše vymezené účely, pro které zákazníkovy osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky jejich zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení. Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou výše popsány. Takovými zpracovateli mohou být:
 1. dodavatelé produktů a služeb;
 2. externí smluvní pracovníci, kteří nám pomáhají se zpracování objednávek nebo administrativní činností;
 3. poskytovatelé SMS komunikačních a chatovacích nástrojův tom případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro zprostředkování komunikace mazi námi a zákazníky;
 4. poskytovatelé služeb zpracovávajících zásilky, včetně a zejména jejich doručovatelů;
 5. poskytovatelé služeb, které jsou nezbytně nutné pro provedení objednávek, jedná se zejména o zpracování doručovacích a fakturačních adres
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje osobních údajů

Zpravidla zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnou zákazníci přímo v rámci objednávání produktů a služeb, vytváření a používání služeb, nebo při komunikaci s námi například elektronickou poštou či na zákaznickém portálu. Osobní údaje přímo od zákazníků získává Animatec s.r.o. také sledováním chování zákazníků na jejím webu a při čtení zpráv

Předávání údajů mimo EU

V případě, že bude po poskytovateli vyžadováno plnění ze smlouvy a předání osobních údajů mimo EU, můžeme získané údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), včetně zemí, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

Bezpečnost informací

Ke všem informací, které shromážďujeme, ukládáme a zabezpečujeme ve svých systémech, mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci nebo pracovníci. Při práci s osobními údaji dodržujeme všechna nařízení, která stanovuje zákon a právní předpisy České republiky a Evropské unie. Své systémy udržujem pod stálým dohledem a pro zajištění důvěrnosti osobních údajů uživatelů průběžně uvádí do praxe nejnovější poznatky z oblasti bezpečnosti a přijímá opatření pro omezení rizik spojených s neoprávněným přístupem či ztrátou, poškozením nebo smazáním osobních údajů uživatelů.

Práva zákazníka při zpracování osobních údajů

 1. právo na přístup, v jehož rámci má zákazník právo vědět, jaké údaje o něm zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jeho osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo danou společnost zpracovává a jaká má zákazník další práva související se zpracováním osobních údajů. Všechny tyto informace naleznete výše. Jestliže si nebude zákazník jistý, jaké osobní údaje o něm zpracováváme, může se na tuto skutečnost dotázat a pokud tyto údaje společnost zpracovávat bude, má zákazník právo k nim získat přístup. V rámci práva na přístup může zákazník společnost požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. První kopie je zdarma, další kopie s poplatkem.
 2. právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, které jsou nepřesné nebo neúplné, v jehož rámci má zákazník právo na to, aby je společnost bez zbytečného odkladu opravila, popřípadě doplnila, a to po patřičném ověření zákazníkovy totožnosti.
 3. právo na výmaz, v jehož rámci má zákazník v některých případech právo, aby společnost bez zbytečného odkladu jeho osobní údaje vymazala. Jedná se o následující případy: - společnost už zákazníkovy osobní údaje nepotřebuje pro účely, pro které je zpracovávala - zákazník odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je jeho souhlas nezbytný a společnost zároveň nemá jiný důvod, pro který by tyto údaje potřebovala nadále zpracovávat - zákazník využije svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které společnost zpracovává na základě jejích oprávněných zájmů, a společnost shledá, že už žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly nemá. - zákazník se domnívá, že společností prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.
Toto právo na výmaz se neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů zákazníka je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti společnosti nebo určení, výkonu nebo obhajobu jejích právních nároků.
 1. právo na omezení zpracování, které může mimo práva na výmaz zákazník využít a v rámci něhož může v určitých případech požadovat, aby došlo k označení jeho osobních údajů a aby tyto údaje nebyly nadále předmětem žádných dalších operací zpracování, a to nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale pouze po omezenou dobu.
 2. právo vznést námitkuproti zpracování, v jehož rámci může zákazník vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které společnost zpracovává na základě svého oprávněného zájmu. Co se týče marketingových aktivit, přestane společnost zákazníkovy osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiní, pokud nebude mít závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovala.
 3. právo nebýt subjektem automatizovaného rozhodování.
 4. právo podat stížnost, které zákazníkovi umožňuje podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, navzdory uplatnění výše uvedených práv. Toto právo může zákazník uplatnit především tehdy, domnívá-li se, že jeho osobní údaje zpracovává společnost neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti společností prováděnému zpracování osobních údajů může zákazník podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů - webová stránka www.uoou.cz.
Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať už jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na nás: tel.: +420 736 623 368 nebo na email: gdpr@ekokolonial.cz či korepondenčně na adrese Ekokoloniál s.r.o., č.p. 29, 538 21 Lukavice.

Copyright

Veškeré materiály publikované na webových stránkách www.vsebio.cz jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Jakákoli část webových stránek společnosti (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.

Odpovědnost

Informace na webových stránkách www.vsebio.cz jsou částečně přebírány i od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.Vyhrazujeme si právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantujeme věcnou správnost jejich obsahu.

Neneseme vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Neposkytujeme žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách www.vsebio.cz, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno.